Taal en ouderbetrokkenheid

In de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid gaat het om een taalcursus waarbij verschillende thema’s van ouderbetrokkenheid aan bod komen evenals aan school en opvoeding gerelateerde onderwerpen. Tijdens een cursus Taal en Ouderbetrokkenheid wordt zo veel mogelijk aangesloten op activiteiten en wensen van de school.

Binnen het traject ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’ worden cursussen Nederlandse Taal en Ouderbetrokkenheid aangevuld met burgerschapsactiviteiten en excursies in het kader van het programma ‘Stad en Taal’ naar diverse musea in Amsterdam.

  1. Dit gecombineerde aanbod is gericht op het bereiken van de volgende doelstellingen:
 1. Het aanbieden van taalles en het verbeteren van taalvaardigheid van ouders
 2. Het versterken van de onderlinge relatie tussen ouder, kind en school
 3. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
 4. Het voorbereiden van ouders op een vervolg richting participatie, vrijwilligerswerk of scholing.
Educatief partnerschap tussen ouders en de school

Het educatief partnerschap betekent dat de ouder zoveel mogelijk samenwerkt met de school en partner is van de school bij het begeleiden van het leer- en ontwikkelingsproces van het kind.

Gelijkwaardig partnerschap van de school met de ouder wordt gezien als een van de succesfactoren voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen van de School, die uiteenlopende onderwijsbehoeften hebben. Goed onderwijs draagt bij aan maatschappelijke inclusie.
Bij dit partnerschap gaat het voor de ouders om bijvoorbeeld de volgende praktische activiteiten:

 • Ouders lezen de informatie die de school geeft (of meegeeft aan het kind);
 • Ouders komen regelmatig op school en bezoeken de ouderkamer;
 • Ouders maken contact met andere ouders en praten over schoolgerelateerde zaken;
 • Ouders spreken regelmatig met de leerkracht van hun kind;
 • Ouders zijn op de hoogte waarmee kinderen in de groep bezig zijn;
 • Ouders wonen ouderbijeenkomsten bij;
 • Ouders doen mee aan vrijwilligerswerk op school of andere activiteiten;
 • Ouders kennen de groep of klas van hun kind en weten wat daar om gaat;
 • Ouders geven belangrijke informatie over hun kind door aan de leerkracht, zodat deze op de hoogte is en indien nodig adequaat kan adviseren. De school fungeert ook als een vindplaats waar ondersteuning geboden kan worden bij opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen van hun kind. Door de ouderbetrokkenheid te vergroten kan de School de drempel voor ouders verlagen om in gesprek te gaan.
Onderwijsondersteunend gedrag als speerpunt

Ouders dragen het meest bij aan het schoolsucces van hun kind als zij hun kind thuis adequaat begeleiden tijdens de schoolloopbaan. Deze onderwijsondersteuning thuis draagt direct bij aan het schoolsucces. Uitgangspunt van het cursusaanbod is, dat het mogelijk is onderwijsondersteunend gedrag bij ouders uit te lokken, te faciliteren en te stimuleren. Bij onderwijsondersteunend gedrag van ouders gaat het vooral om steunen, sturen en stimuleren; verdiepende communicatie met het kind (ingaan op ervaringen en gevoelens, informatief, doorvragend, kritisch, gevarieerd, praktijkgericht en meer abstract); hoge, maar reëel verwachtingen hebben van het leren van het kind en dit ook laten merken (zelfstandigheid stimuleren e.a.); een rijke leef- en leer omgeving scheppen voor informeel leren (concreet: samen actief zijn, spelen met het kind).

Samenwerking met de VVE

Ouders met kinderen in de voorschool worden ‘talig’ voorbereid op de ouderbijeenkomsten in het kader van het VVE programma van hun kind. Er vindt samenwerking en afstemming plaats met de oudercontactmedewerker van de school.

Inhoud Lesprogramma

Het lesprogramma zal zo veel mogelijk aansluiten bij de situatie en behoefte van de ouders en de situatie op school. Een breed scala aan onderwerpen zal aan bod komen, zoals:
wat is een basisschool; klassenbezoek; het rapport; rapport-, ouder- en tien minuten gesprekken; tussentijdse gesprekken met leerkrachten; spelen; voortgezet onderwijs; educatief taalgebruik; onderwijs ondersteunend gedrag, wat kan je doen als ouder en hoe; samenwerking van ouders en school; mogelijkheden voor ouderparticipatie op school; het Nederlandse onderwijssysteem en wat verwacht wordt van ouders; wat je als ouder mag verwachten van een leerkracht, waar kan je wel en waar niet over praten met een leerkracht; sociale kaart rond onderwijs en opvoeding; de bibliotheek; opleiding; loopbaankeuze en beroep; vrijwilligerswerk en gezondheidszorg.

Ouderparticipatie

Met de school samen wordt gekeken op welke wijze en wanneer ouders effectief kunnen participeren, als vrijwilliger binnen de school. Bijvoorbeeld als begeleider tijdens uitstapjes of als begeleider bij de tussen/na schoolse opvang.

Taal en Ouderbetrokkenheidslessen zijn in de periode september 2018 – december 2018 gegeven op de volgende scholen

 • Kinkerbuurtschool
 • Lukasschool
 • Johannesschool
 • As Siddieq Noord
 • Valentijnschool
 • De Professor Dumontschool
 • Hasselbraamschool
 • Vier Windstreken

foto2

Meer informatie

Mocht uw school belangstelling hebben voor het aanbod Taal en Ouderbetrokkenheid, dan kunt u contact opnemen met:

Saskia Leysner (saskia@eduza.nl)